Bài viết dưới đây sẽ không chỉ là những chia sẻ về kiến thức mà sẽ là những kinh nghiệm giúp bạn sử dụng phân dơi hiệu quả hơn. Đó là loạt những câu hỏi thường hay gặp về phân dơi ở nước ngoài.

hinh-anh-phan-doi-bat-guano

Sử dụng phân hữu cơ đang là xu thế chung của thế giới. Chính vì vậy, phân dơi – một loại phân hữu cơ có hàm lượng NPK ổn định – rất được quan tâm. Cùng tìm hiểu một số kiến thức về phân dơi thông qua những câu hỏi thường hay gặp về phân dơi mà Phân dơi số 1 tìm hiểu ở các nước trên thế giới nhé!

1. Is Bat Guano toxic to humans?

- Phân dơi có độc cho con người không?
  • Ask nearly anyone, and you’ll hear that bats (although beneficial in insect control) can be dangerous because they carry rabies. But a lesser known danger, and one that is not as easy to avoid, is histoplasmosis. Histoplasmosis is a disease you can get from exposure to bat guano (bat droppings). (Mar 3, 2012)
  • Dịch: Hãy hỏi những người gần bên bạn xem, bạn sẽ vẫn nghe là dơi (mặc dù có lợi ích trong việc kiểm soát côn trùng) có thể gây nguy hiểm bởi chúng có mang bệnh dại. Nhưng một mối nguy hiểm ít được biết đến hơn, và một điều không dễ để tránh, là histoplasmosis. Histoplasmosis là một bệnh mà bạn có thể bị lây nhiễm khi tiếp xúc trực tiếp với phân dơi chưa được xử lý.

2. What are bat droppings used for? Is Bat Guano good for plants?

- Phân dơi được dùng để làm gì? Phân dơi Bat Guano có tốt cho cây không?
  • Bat guano provides a high concentration of nutrients to plants and the surrounding soil. According to the NPK of bat guano, its concentration ingredients are 10-3-1. This NPK fertilizer analysis translates to 10 percent nitrogen (N), 3 percent phosphorus (P), and 1 percent potassium or potash (K). (Jan 6, 2018)
  • Dịch: Phân dơi Bat guano cung cấp một lượng chất dinh dưỡng cao cho thực vật và đất xung quanh. Tính theohàm lượng NPK của phân dơi, tỷ lệ thành phần của nó là 10-3-1 có nghĩa là 10% nitơ (N), 3% phốt pho (P), và 1% kali hoặc potash (K).

3. Do bats poop while hanging upside down?

- Dơi có thải phân khi đang treo mình lật ngược hay không?
  • And just in case you’re wondering, bats don’t poop on themselves. When they poop, they go upright for just a few seconds and then hang upside down again. And by the way, bat poop is considered valuable, since it is a very effective fertilizer. (Jan 5, 2016)
  • Dịch: Trong trường hợp bạn đang thắc mắc, dơi không “ị” lên thân mình. Khi chúng đi vệ sinh, chúng lật mình lại trong vài giây và trở về tư thế treo ngược ngay sau đó. Nhân tiện, phân dơi được cho là rất có giá trị vì nó là một loại phân bón rất hữu hiệu.

4. What is bat guano used for?

- Phân dơi (Guano) được sử dụng để làm gì?
  • Guano (from Quechua “wani” via Spanish) is the accumulated excrement of seabirds and bats. As a manure, guano is a highly effective fertilizer due to its exceptionally high content of nitrogen, phosphate and potassium: nutrients essential for plant growth… Today, guano is increasingly sought after by organic farmers.
  • Dịch: Guano (trong tiếng Tây Ban Nha là Quechua “wani”) là phân trầm tích của chim biển và dơi. Là phân bón, guano là một loại phân bón tự nhiên có hiệu quả cao do hàm lượng nitơ, phosphate và kali cao: đặc biệt cần thiết cho sự phát triển của cây… Ngày nay, guano ngày càng được nhiều nông dân hữu cơ tìm kiếm.

Bạn có câu hỏi gì về phân dơi? Hãy liên hệ ngay với Phân dơi số 1 để được giải đáp thắc mắc nhé!

(Nguồn: Sưu tầm – Tiếng Anh, chuyển ngữ ChuyenDichThuat.com)

5/5 - (11 bình chọn)