Hạt Giống Cải Ngọt

Cây sinh trưởng khỏe, thân to, lá dày, màu xanh mỡ. Ít sâu bệnh.