Atas 500EC (500g) - Thuốc trừ mầm cỏ đặc hiệu | Phân Dơi Số 1

Atas 500EC (500g) – Thuốc trừ mầm cỏ đặc hiệu

Atas 500EC – Thuốc trừ mầm cỏ đặc trị các loại cỏ lá rộng, cỏ lá hẹp: cỏ lồng vực, cỏ chỉ, cỏ túc, đuôi phụng, đuôi chồn, mần trầu, dền gai, mắc cỡ, cỏ lác,…

Tư Vấn Mua Hàng